GDPR

Personuppgiftshantering under GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Läs mer om GDPR och vilka skyldigheter föreningar har gällande personuppgiftshantering på dataskyddsinspektionens hemsida.

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt identifierar en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress och födelsedata. Även foton och ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Kv Gelbgjutaren är personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter som sker inom ramen för Kv Gelbgjutarens verksamhet.

Vilka uppgifter samlar vi in

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap. Det kan också röra sig om bilder och videofilmer från våra aktiviteter.

Varför behöver Kv Gelbgjutaren samla in uppgifterna och vad används dom till.

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap direkt hos oss. Men även för att göra informationsutskick. Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.

Kv Gelbgjutaren delar inte dina personuppgifter med andra.

Hur länge vi sparar uppgifterna och varför

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Läs mer på:

https://www.datainspektionen.se/