Styrelsemöte 15/4

Styrelsemöte äger rum nu på torsdag 15/4, via Zoom som vanligt, men styrelsen inleder med en promenad i området för att se vad som behövs göras inför vårstädningen 8/5.

Har ni frågor, synpunkter eller om ni sett något som behöver åtgärdas på vårstädningen, skicka gärna ett mail till info@gelbgjutaren.se
Vänliga hälsningar styrelsen (Åsa, Jessika, Rikard, Hanna, Helena, Axel)

Dokument till årsstämman 17/3 på gång

Hej! Senast 3/3 publiceras de dokument som är aktuella inför årsstämman i Gelbgjutarens samfällighetsförening. Ni hittar dem i mappen Protokoll > Handlingar inför stämma > Årsstämma 2021.

Eftersom vi håller årsstämman digitalt är ni välkomna att testa tekniken i ett övningsmöte den 8 mars. Kontakta Åsa på asa.jarlstam@gmail.com om du vill vara med och prova.

Själva årsstämman äger rum 17/3 klockan 19.00. Sista anmälningsdag är 1/3 och information finns i kallelsen som är publicerad i mappen med stämmans dokument.
Varmt välkomna! Styrelsen

Sammanfattning av vad styrelsen jobbat med under 2020. Del 2: översvämningsrisker

För att ta reda på mer om samfällighetens översvämningsrisker har Styrelsen fördjupat arbetet kring detta. Redan i underhållsplanen fanns en punkt kring undersökning av dräneringsrör i en av våra längor. Efter att en enskild medlem haft en översvämning i källaren aktualiserades frågan, och i samtal med VA Syd fick Axel tillgång till dokument som visar hur ledningsrör ligger under och kring våra hus.

För att gå grundligt tillväga kontaktade Rikard Avloppsjouren, som vi tidigare använt för at filma dräneringsrör. De emottog de ritningar som Axel fått från VA Syd och utredde sedan skicket på rör och brunnar. Detta är deras preliminära resultat (de ska skicka rapport):

Alla rör och brunnar som de hittade och som gick att filma är nu kontrollerade. Till allas vår glädje finns det inga avvikelser som de kunde hitta i vårt system. Både dagvatten och dräneringssystem är i mycket bra skick och de kunde inte hitta några förskjutningar (vilket är vanligt) eller ansamlingar av vatten. De är också av tron att vår senaste stora översvämning handlade om att våra brunnar svämmade över på grund av ett kollapsat avloppssystem (kommunens ute i gatan). Om vi vill gå vidare med filmning kan de i enskilda hushåll som upplevt större problem än oss andra, gå in och filma dessa enskilt.

Detta är ett arbete som styrelsen tror ska vara till hjälp framöver. Vet vi mer om nuvarande skick så vet vi också hur vi ska tänka kring investeringar. Både rapport och ritningar över ledningsrör kan efter hand laddas upp på hemsidan så att den som vill kan fördjupa sig!

Sammanfattning av vad styrelsen jobbat med under 2020. Del 1: bullerplanket!

2019 avslutades med att vattenförrådet kom på plats, ett omfattande arbete krävdes för att förrådet kunde renoveras så att Eons nya anläggning skulle stå säkert.

2020 inleddes med att bullerplanket på olika sätt undersöktes. Dessvärre visade sig bullerplanket vara i dåligt skick, då de balkar som håller det uppe är rostiga nere vid marken, vilket inte bådar gott såklart. Flera frågor uppstod: kunde planket renoveras eller måste det bytas ut, och vilken kostnad blir det? Vad händer om planket välter ut mot gatan?
Rikard, Helena och Åsa jobbade med olika frågor relaterade till planket. Offerter har tagits in för renovering av plankets insida, där tanken i huvudsak har varit att gjuta stöd vid sidorna av balkarna och upprusta det trä och de skivor som sitter inuti planket. Vår områdesentreprenör har också delvis undersökt partier av planket.
Finansieringen av renovering undersöktes av Helena och Åsa. Vi hade telefonmöte med en juridisk byrå där mannen vi talade med hade jobbat för Villaägarna tidigare, så han hade mycket samfällighetsjuridisk kompetens.

Det finns olika sätt att ta in pengar för renovering i en samfällighet. En möjlighet är att ta banklån, men där har det visat sig att banker ger dåliga lån till samfälligheter – snabb avbetalningstakt och hög ränta. En annan möjlighet är att höja månadsavgiften, men beslut därom måste fattas av årsstämman. En tredje möjlighet är att årsstämman beslutar att alla fastigheter gör exempelvis tre inbetalningar under årets gång. Det juridiska visade sig vara särskilt intressant. Om planket bedöms vara i farligt dåligt skick och stämman mot förmodan år efter år skulle rösta mot förslaget att renovera bullerplanket kan en styrelse ta hjälp av Vägverket, som i så fall sänder ut brev till samtliga fastigheter där riskerna med planket beskrivs och där det också beskrivs att vi kan bli skadeståndsskyldiga om planket välter. Detta fick vi veta av juristen.

Han berättade vidare att om stämman, också mot förmodan, skulle fortsätta att motsätta sig renovering bör styrelsen avsäga sig sina poster och ställa dem till förfogande. Bildas inte en ny styrelse måste Länsstyrelsen träda in och då kommer det att kosta pengar för samfälligheten.
Om vi på stämman skulle rösta om ekonomin kring bullerplanket gäller i första hand acklamation vid beslut, ljudligt bifall. Det behövs inte kvalificerad majoritet för beslutet. Det räcker med enkel majoritet, dvs om 7 av 29 fastigheter dyker upp till stämman och vi får majoritet för beslutet så kan vi gå vidare. Vi har som styrelse plikt att upplysa om vilka förändringar som behövs göras och vilka ekonomiska ansatser som krävs, det är vår skyldighet.

För lån hos bank så går det också att pantsätta samfällighetens mark. Vi skickar i så fall brev till Lantmäteriet med begäran om pantbrev på föreningens mark. Med pantsättning av marken kan banken vara mer positiv till att bevilja lån. Pantbrev kostar dock en viss procent av beloppet som marken är värd.

I dagsläget har Rikard kommit långt med offerterna för planket och det mesta kring finansieringsmöjligheterna är också utredda. Vi får se vilken summa renoveringen landar på och hur vi på bästa sätt tar frågan vidare.

Förberedelser inför årsmöte

Torsdag 14/1 kommer styrelsen att ha möte för att börja förbereda årsstämman 17/3. Med tanke på samhällsläget och smittspridning så kommer årsmötet nog att få hållas digitalt. Kulladalsskolans matsal är bokad i fall det går att träffas fysiskt. Det kommer snart en lapp för att lämna in motioner. Vet man redan nu att man vill lämna en motion går det såklart bra.

Mötesanteckningar från 2020 laddas nu upp på hemsidan om ni vill läsa. Arbetet för styrelsen har under 2020 mycket handlat om att undersöka finansiering och renovering av vårt bullerplank, att titta på dränering, rör och brunnar, att som styrelse arbeta med Visma för våra fakturor, belysning på parkering, områdesskötsel, besiktning av lekplatsen och eventuell övervakning av parkeringsplatsen, med mycket mer!

Välkomna att kontakta oss på info@gelbgjutaren.se om ni har några frågor!

Låst cykelgrind

Kära grannar,

Det har under en tid varit problem med cykelgrinden invid husknuten mellan Andersgatan 9 och 11. Grinden har lämnats öppen och även monterats ned. Boende i fastigheterna i närheten har rapporterat problem med att cyklar kommer med hört fart denna väg. För att lösa detta görs nu ett försök att hålla grindarna låsta. Om ni behöver öppna grinden var god ta kontakt med styrelsen. Låset är av sådan kvalité att räddningstjänsten kan forcera vid behov.

Styrelsens arbete fortsätter

Samfällighetens styrelse fortsätter sitt arbete med möte ca en gång per månad. Till varje möte finns en dagordning med saker som ska diskuteras och beslutas. Nu på torsdag ska vi ses hemma hos Åsa. På dagordningen står bland annat frågor om parkeringsövervakning, områdesentreprenör och höstens stora följetång bullerplankets vara eller icke vara. 

Alltså en blänkare om att arbete fortgår löpande och att ni i föreningen gärna får komma in med förslag/rapporter som ni vill att vi ska diskutera på mötena.

/Styrelsen (via Axel)

Är styrelsen något för dig?

Årsmötet närmar sig och det dags för Gelbgjutarens valberedning att bereda förslag till nya förtroendevalda, dvs ordförande, ordinarie ledamöter och suppleant till styrelsen samt förslag till revisorer.
Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år, mer eller mindre beroende på arbetsbelastning. Revisorer deltar i ett av dessa möten samt har ett förberedande möte.

Detta är härmed en förfrågan till Gelbgjutarens medlemmar ifall det finns någon som är intresserad av dessa positioner. Om ett sådant intresse finnes vänligen kontakta Torbern Tagesson eller Sofia Lödöen senast den 24 januari.

Det går även att maila valberedningen.

Hälsningar
Valberedningen