VA SYD: Vattenledningarna

Jag har tittat på resultaten av filmningarna. Vi använder oss av en betygsskala på 1-4 där 4 är sämst och 1 är en ledning utan anmärkning. Man sätter två slags betyg

  • rörbetyg, dvs om det finns skador på ledningen som tex sprickor, rörbrott, rötter, fett mm
  • driftbetyg, dvs ledningens förmåga att avleda vattnet, även om en ledning har ett dåligt rörbetyg kan driftbetyget vara bra. Om det tex är en längsgående spricka i en ledning så kan ledningen transportera vattnet som den ska ändå, men ledningen kan behöva renoveras för att minska risken för problem i framtiden.

I Andersgatan ligger rörbetygen, på både dag och spill, på många ställen på en 3:a, men driftsbetyget är OK med undantag för en sträcka på dagvattenledningen där det är mycket rötter som kan påverka avledningsförmågan, just för regnet den 31 augusti har inte dessa rötterna någon större betydelse då ledningen hade gått överfull oavsett. Vi har även plockat upp mycket sediment från både spillvattenledningar och dagvattenledningar, huruvida det sedimentet har kommit efter regnet den 31/8 eller före går inte att avgöra. Ledningarna var dock spolade och rensade senast 2014-02-14. Servisledningarna på VA SYDs sida om servispunkten var i bra skick.

Jag har lämnat över filmmaterialet till enheten som arbetar med underhåll och förnyelse som är de som avgör om ledningarna behöver renoveras och isåfall när. Vissa sträckor av dagvattenledningen relinades 2007.

Sammanfattningsvis så kan man väl säga att en delsträcka av dagvattenledningen har haft en försämrad kapacitet på grund av rötter och att den mängd sediment som plockades upp ur spillvattenledningen kan ha påverkat avledningsförmågan av spillvattnet. Jag har beställt en rotskärning samt kommer att föreslå att vi har en tätare spolningsplan av spillvattenledningen än den nu gällande som är en gång per år.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Gällande ditt tidigare mail så är jag ingen expert på installationsritningar, men det kan vara så att dräneringen ligger på dagvattenledningen, vilket är bra för att minska belastningen på spillvattenledningarna, men det finns en risk att dräneringsledningarna står dämda vid regn med efterföljande risk för vatteninträngning genom golv och väggar. Det bästa är om man kan pumpa sitt dräneringsvatten till dagvattenledningen.

Med vänlig hälsning

Susanne Steen Kronborg
Utredningsingenjör
VA SYD
Ledningsnätsavdelningen
susanne.steen@vasyd.se
www.vasyd.se