Sammanfattning av vad styrelsen jobbat med under 2020. Del 1: bullerplanket!

2019 avslutades med att vattenförrådet kom på plats, ett omfattande arbete krävdes för att förrådet kunde renoveras så att Eons nya anläggning skulle stå säkert.

2020 inleddes med att bullerplanket på olika sätt undersöktes. Dessvärre visade sig bullerplanket vara i dåligt skick, då de balkar som håller det uppe är rostiga nere vid marken, vilket inte bådar gott såklart. Flera frågor uppstod: kunde planket renoveras eller måste det bytas ut, och vilken kostnad blir det? Vad händer om planket välter ut mot gatan?
Rikard, Helena och Åsa jobbade med olika frågor relaterade till planket. Offerter har tagits in för renovering av plankets insida, där tanken i huvudsak har varit att gjuta stöd vid sidorna av balkarna och upprusta det trä och de skivor som sitter inuti planket. Vår områdesentreprenör har också delvis undersökt partier av planket.
Finansieringen av renovering undersöktes av Helena och Åsa. Vi hade telefonmöte med en juridisk byrå där mannen vi talade med hade jobbat för Villaägarna tidigare, så han hade mycket samfällighetsjuridisk kompetens.

Det finns olika sätt att ta in pengar för renovering i en samfällighet. En möjlighet är att ta banklån, men där har det visat sig att banker ger dåliga lån till samfälligheter – snabb avbetalningstakt och hög ränta. En annan möjlighet är att höja månadsavgiften, men beslut därom måste fattas av årsstämman. En tredje möjlighet är att årsstämman beslutar att alla fastigheter gör exempelvis tre inbetalningar under årets gång. Det juridiska visade sig vara särskilt intressant. Om planket bedöms vara i farligt dåligt skick och stämman mot förmodan år efter år skulle rösta mot förslaget att renovera bullerplanket kan en styrelse ta hjälp av Vägverket, som i så fall sänder ut brev till samtliga fastigheter där riskerna med planket beskrivs och där det också beskrivs att vi kan bli skadeståndsskyldiga om planket välter. Detta fick vi veta av juristen.

Han berättade vidare att om stämman, också mot förmodan, skulle fortsätta att motsätta sig renovering bör styrelsen avsäga sig sina poster och ställa dem till förfogande. Bildas inte en ny styrelse måste Länsstyrelsen träda in och då kommer det att kosta pengar för samfälligheten.
Om vi på stämman skulle rösta om ekonomin kring bullerplanket gäller i första hand acklamation vid beslut, ljudligt bifall. Det behövs inte kvalificerad majoritet för beslutet. Det räcker med enkel majoritet, dvs om 7 av 29 fastigheter dyker upp till stämman och vi får majoritet för beslutet så kan vi gå vidare. Vi har som styrelse plikt att upplysa om vilka förändringar som behövs göras och vilka ekonomiska ansatser som krävs, det är vår skyldighet.

För lån hos bank så går det också att pantsätta samfällighetens mark. Vi skickar i så fall brev till Lantmäteriet med begäran om pantbrev på föreningens mark. Med pantsättning av marken kan banken vara mer positiv till att bevilja lån. Pantbrev kostar dock en viss procent av beloppet som marken är värd.

I dagsläget har Rikard kommit långt med offerterna för planket och det mesta kring finansieringsmöjligheterna är också utredda. Vi får se vilken summa renoveringen landar på och hur vi på bästa sätt tar frågan vidare.