Planerat driftarbete från Teracom

Tisdag 10 september 2019 genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning som påverkar dina tv-kanaler.

Det medför ett avbrott på följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV4 mellan 10:00 – 18:00.
Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod.

Vänliga hälsningar
Sydantenn o. Tele AB

Viktig information till medlemmar angående Samfällighetens fjärrvärmeanläggning /vattenförrådet

Bakgrund:

Samfälligheten har ett förråd där Eon förvarar ett aggregat för fjärrvärme. Förrådet ägs av Samfälligheten och anläggningen ägs av Eon. (Förrådet kallas ibland vattenförrådet på grund av att inkommande vattenledningar finns där).
Eon genomförde nyligen en inspektion som landade i att de önskar byta aggregatet, som är från 1980. Eon menar att åldern på anläggningen gör det riskfyllt. Vid funktionsfel kan de flesta av oss stå helt utan värme. Ett nytt aggregat kostar ca en halv miljon och eftersom vattenförrådets skick är för dåligt, vill Eon inte byta anläggning förrän förrådet är upprustat (exempelvis är väggarna fuktskadade).
Eon önskar att vi utarbetar en tidsplan och dessutom underrättar dem efter hand om alla steg i upprustningen av vattenförrådet. Bytet av aggregatet måste ske när det är varmt ute, eftersom värme och varmvatten måste stängas av helt i 36 timmar. Bytet måste därför gå smidigt och vara välplanerat. Bytet är preliminärt planerat till augusti månad.

Åtgärder:

Styrelsen har haft flera möten (både extra styrelsemöten och möten med Eon) för att hitta en bra lösning. Vattenförrådet har inspekterats med hjälp av entreprenörer, som meddelat hur stora delar av förrådet som måste renoveras. Offerter har tagits in och summan blir i skrivande stund runt 75 000:-. Förrådet kommer att upprustas med nya reglar, nya vattentåliga väggskivor, nya golvbrunnar med råttstopp samt ska flytspackling av golvet ske. Ytskikten byts ut, men slutmålningen får ske på en höststädning.
För att lösa detta omgående har styrelsen beslutat att ta pengarna för renoveringen av vårt befintliga sparkapital (i skrivande stund ca 109 000 kr). Då vi har som avsikt att ha ett sparande i samfälligheten måste utgifterna för framtida renoveringar och underhåll ses över. Vi har tex även ett stort behov av att göra en omfattande renovering av vårt bullerplank. Den avgift vi betalar idag räcker dåligt för att täcka alla dessa behov. Vi kommer att kalla till en extrastämma i september och lägga fram några konkreta förslag på hur dessa framtida utgifter ska finansieras. Mer info om detta kommer att komma efter styrelsens ordinarie möte i augusti.
Kontakta gärna styrelsen via info@gelbgjutaren.se eller kom och prata med oss! Ytterligare utskick om aggregatets byte kommer så fort vi vet mer!

Vänliga hälsningar styrelsen Jessika Forsberg, ordförande, Rikard Jakobsson, kassör, Åsa Jarlstam, ledamot, Michael Lindström, ledamot, Helena Stjernberg, sekreterare. Anders Olsson, suppleant

Enkät från Solcellsgruppen

Solceller och elbilsladdning

För att kunna ta oss vidare i frågan om solceller på våra tak och hur vi laddar framtida elbilar kommer här en enkät med 4st förslag som arbetsgruppen har tagit fram.

Dessa förslag ska ses som en intresseanmälan och är inte bindande på något sätt. De framröstade förslagen kommer sedan att leda till konkreta offerter från minst
tre leverantörer. Det blir sedan upp till styrelsen att lägga fram ett förslag och hur vi fattar beslut i frågan.

Ladda ner enkäten här

Info från Sydantenn

PLANERAT DRIFTSAVBROTT
Vi kommer att utföra en omläggning av våra system den 5 mars mellan 03.00 och 05.00 som berör Gelbgjutarens Samfällighetsförening.

Detta innebär att de boende kan komma att behöva starta om sina enheter.

Efter omläggningen kommer tjänsterna att fungera som vanligt.
Vänliga hälsningar

Sydantenn o. Tele AB

Julgranständning

Välkommen till Gelbgjutarens årliga julgranständning.

Vi möts söndag 25/11 16.00 på lekplatsen och tänder belysningen.
Det bjuds på glögg och pepparkakor. För hållbarhetens skull får ni gärna ta med er egen glöggmugg!

Varma hälsningar
Styrelsen

Flerfackskärl för sopsortering

Under 2018 och 2019 kommer VA SYD införa systemet med flerfackskärl för sopsortering vid husknuten för villaägare i hela Malmö.

Hur påverkar detta oss? En del då måtten på dessa soptunnor är större än dagens gröna (och bruna). Måtten på de nya kärlen är B 75cm, H 110cm och D 85cm vilket innebär att de inte får plats i den gamla sopluckan i förråden.

Alla hushåll kommer att få 2 st sådana här kärl med olika tömningsfrekvenser. Mer info kommer att finnas på VA SYDs hemsida.

VA SYD: Vattenledningarna

Jag har tittat på resultaten av filmningarna. Vi använder oss av en betygsskala på 1-4 där 4 är sämst och 1 är en ledning utan anmärkning. Man sätter två slags betyg

  • rörbetyg, dvs om det finns skador på ledningen som tex sprickor, rörbrott, rötter, fett mm
  • driftbetyg, dvs ledningens förmåga att avleda vattnet, även om en ledning har ett dåligt rörbetyg kan driftbetyget vara bra. Om det tex är en längsgående spricka i en ledning så kan ledningen transportera vattnet som den ska ändå, men ledningen kan behöva renoveras för att minska risken för problem i framtiden.

I Andersgatan ligger rörbetygen, på både dag och spill, på många ställen på en 3:a, men driftsbetyget är OK med undantag för en sträcka på dagvattenledningen där det är mycket rötter som kan påverka avledningsförmågan, just för regnet den 31 augusti har inte dessa rötterna någon större betydelse då ledningen hade gått överfull oavsett. Vi har även plockat upp mycket sediment från både spillvattenledningar och dagvattenledningar, huruvida det sedimentet har kommit efter regnet den 31/8 eller före går inte att avgöra. Ledningarna var dock spolade och rensade senast 2014-02-14. Servisledningarna på VA SYDs sida om servispunkten var i bra skick.

Jag har lämnat över filmmaterialet till enheten som arbetar med underhåll och förnyelse som är de som avgör om ledningarna behöver renoveras och isåfall när. Vissa sträckor av dagvattenledningen relinades 2007.

Sammanfattningsvis så kan man väl säga att en delsträcka av dagvattenledningen har haft en försämrad kapacitet på grund av rötter och att den mängd sediment som plockades upp ur spillvattenledningen kan ha påverkat avledningsförmågan av spillvattnet. Jag har beställt en rotskärning samt kommer att föreslå att vi har en tätare spolningsplan av spillvattenledningen än den nu gällande som är en gång per år.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Gällande ditt tidigare mail så är jag ingen expert på installationsritningar, men det kan vara så att dräneringen ligger på dagvattenledningen, vilket är bra för att minska belastningen på spillvattenledningarna, men det finns en risk att dräneringsledningarna står dämda vid regn med efterföljande risk för vatteninträngning genom golv och väggar. Det bästa är om man kan pumpa sitt dräneringsvatten till dagvattenledningen.

Med vänlig hälsning

Susanne Steen Kronborg
Utredningsingenjör
VA SYD
Ledningsnätsavdelningen
susanne.steen@vasyd.se
www.vasyd.se